Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Tillgänglighetsbiblioteket Celias användningsregler

Användningsregler för personkunder hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Tillgänglighetsbiblioteket Celias personkunder, deras vårdnadshavare och eventuella kontaktpersoner förbinder sig att följa Celias användningsregler.

Direktören för Tillgänglighetsbiblioteket Celia ansvarar för tillämpningen av användningsreglerna.

På Celias webbplats anges vem som har rätt att använda Celias tjänster och hur man blir kund hos Celia.

Innehåll

Utlåningspraxis

Det är gratis att låna Celias material och använda tjänsterna.

Celia producerar tillgängligt material i flera olika format, och utlåningspraxis varierar beroende på material.

Lånetiden för Celias material är 28 dygn, bortsett från läromedel där lånetiden är 18 månader.

Talböcker

Alla kunder som har fyllt fyra år kan låna talböcker.

Kunden lånar böcker antingen för att lyssna på nätet eller som talbok på CD.

Kunden kan samtidigt ha 100 lånade böcker som lyssnas på nätet i varje utlåningsalternativ: lyssningsapp, lyssning i Celianet och nedladdning. Man kan förnya lån vid behov.

Böcker som lånas för lyssning på nätet raderas automatiskt från lånen när lånetiden är slut. Lånen behöver inte lämnas tillbaka separat. Nedladdade bokfiler måste förstöras efter användning.

En kund som lånar CD-talböcker kan ha 14 lånade talböcker samtidigt. Lånade böcker återlämnas inte till Celia, utan måste förstöras efter användning.

En person med läsnedsättning som bor utanför Finland kan använda nätlyssning om han eller hon behöver använda böcker som producerats på finska eller finlandssvenska och det egna biblioteket inte kan förmedla sådana till honom eller henne. Personen behöver inte vara finsk medborgare.

Elektroniska böcker

Kunder som lyssnar på böcker via nätet kan låna elektroniska böcker. Tillgänglighetsbiblioteket Celias e-böcker innehåller text och eventuella bilder, men inte tal.

En kund kan ha 100 lånade e-böcker samtidigt. Elektroniska böcker raderas automatiskt från lånen när lånetiden är slut. Lånen behöver inte lämnas tillbaka separat. Nedladdade bokfiler måste förstöras efter användning.

Elektroniska böcker läses med hjälp av syntetiskt tal eller genom att förstora texten i boken.

Material som lånas ut till synskadade

På Celia kan man utöver talböcker låna följande material som är lämpliga för synskadade personer: punktskriftsmaterial, läromedel för elever och studerande samt material med reliefbilder.

Kunden kan samtidigt ha 14 lånade böcker ur olika material för synskadade: punktskriftsmaterial, läromedel och material med reliefbilder. Materialen återlämnas inte till Celia, utan böckerna ska förstöras efter användning.

Material som är avsedda för synskadade kan endast lånas av synskadade personer, och läromedel med punktskrift och reliefbilder kan endast lånas av synskadade elever och studerande.

Taktila böcker och bilderböcker

Taktila böcker och bilderböcker passar för barn som fyllt två år.

Kunden kan låna två taktila böcker och två bilderböcker samtidigt. Taktila böcker och bilderböcker är material som ska återlämnas till Celia.

Böckerna ska återlämnas till Celia senast på förfallodagen.

Ändringar i kunduppgifter

För att låna Celias material krävs att kundens kontaktuppgifter är uppdaterade. Kunden är skyldig att meddela om ändringar i sina kund- och kontaktuppgifter.

En person kan avsluta sin kundrelation genom att meddela det samfund som hanterar kundrelationen eller Celia om detta.

Kundrelationen anses avslutad och kunduppgifterna raderas även i fall där kunden inte har använt tjänsten på två år.

Följder av missbruk

Låneförbud

Underlåtenhet att återlämna material eller avsiktlig förstörelse av material som ska återlämnas leder till låneförbud. Rätten att låna återställs när materialet har återlämnats eller ersatts. Ersättning kan utkrävas för skadat eller försvunnet material i enlighet med skadeståndslagen.

Låneförbud som registrerats i systemet raderas när materialet har återlämnats eller ersättning betalats.

Användnings- och låneförbud

Att överlåta material eller användarnamn för en annan människas personliga bruk eller dela dem på nätet är strängt förbjudet och leder till förbud mot att använda tjänsterna och att låna.

Även upprepad underlåtenhet att återlämna material eller upprepad avsiktlig förstörelse av material som ska återlämnas leder till användnings- och låneförbud.

Innan Celia utfärdar användnings- och låneförbud samråder Celia med den berörda kunden. En kund som Celia har utfärdat användnings- och låneförbud för meddelas skriftligt om beslutet. Kunden kan ansöka om rättelse av beslutet och överklaga det.

Användnings- och låneförbud som registrerats i systemet raderas när tidsfristen har löpt ut.

Användnings- eller låneförbudet kan gälla i högst 30 dagar.

Om Celia får kännedom om ett uppenbart brott eller en uppenbar förseelse mot upphovsrätten, polisanmäls fallet.

Användningsreglerna har uppdaterats 5.1.2023 och gäller tills vidare.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia har rätt att av motiverade skäl ensidigt ändra användningsreglerna i mindre omfattning. Celia meddelar ändringarna på sin webbplats och ändringarna kan träda i kraft tidigast en vecka efter att meddelandet har publicerats. Kunden är skyldig att på eget initiativ följa ändringarna och utan dröjsmål meddela Celias kundtjänst om han eller hon motsätter sig ändringen. Om kunden motsätter sig ändringen kan det innebära att kundrelationen upphör.

Användningsregler för personkunder hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia (pdf)