Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Avtal om användning av utbildarkonto

Syftet med avtalet

Utbildarkontot är avsett för handledning och utbildning i användningen av Celias nättjänster. Att använda utbildarkontot till andra syften är absolut förbjudet. Utbildarkontot är personligt. Att överlåta nedladdat material till andra eller dela det på internet är förbjudet. Nedladdade böcker får en digital vattenstämpel med hjälp av vilken bokens ursprungliga lånare kan identifieras.

Utbildaren förbinder sig att

  • använda Celias nättjänster endast för handledning och utbildning i användningen av tjänster
  • förstöra nedladdade talböcker och elektroniska böcker efter användning
  • meddela om ändringar i kontaktuppgifterna till Celia
  • avsluta användningen av utbildarkontot och meddela Celia detta, när han eller hon inte längre behöver utbildarkontot i sina uppgifter
  • utreda fall av missbruk i anslutning till det egna användarnamnet och lösenordet i samarbete med Celia

Avtalets giltighet, uppsägning och överlåtelse

Avtalet börjar gälla när Celia har sänt användarnamnet och lösenordet för användning av utbildarkontot till personen i fråga och det gäller tillsvidare. Tjänsteavtalet kan sägas upp av vardera parten så att det upphör att gälla omedelbart genom att skriftligen meddela den andra avtalsparten om detta.

Precisering av avtalet

Celia förbehåller sig rätten att precisera eller aktualisera tjänsteavtalet vid behov.