Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Kirjoja tutkimusmenetelmistä

Vinkkejä tutkimusmenetelmäkirjoista opinnäytteen tai gradun teon tueksi.

Diskurssianalyysi / Jokinen, Arja 336507

Exploring Research / Salkind, Neil J.348222

Haastattelu / 308216

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 343643

Johdatus laadulliseen tutkimukseen / Eskola, Jari 219159

Kokemuksen tutkimus / 250584

Kvali / Kananen, Jorma 331331

Kvantti / Kananen, Jorma 331316

Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät / Nummenmaa, Lauri 328116

Tilastollisten menetelmien perusteet / Nummenmaa, Lauri 349551

Tutki ja kehitä / Vilkka, Hanna 273574

Tutki ja kirjoita / Hirsjärvi, Sirkka 230781

Tutki ja mittaa / Vilkka, Hanna 312081

Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä / Metsämuuronen, Jari 316981

Tutkimuksen voimasanat / 324274

Tutkimushaastattelu / Hirsjärvi, Sirkka 212723